Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Hof van Twente

Voor jezelf, voor Elkaar

‘LEEFBAARHEID STAAT ÉÉN OP ONZE AGENDA VOOR HOF VAN TWENTE’

Lijsttrekker: Herman Kalter

‘Mensen moeten veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren in Hof van Twente’ antwoordt Deldenaar Herman Kalter op de vraag wat hem drijft om de SP-lijst aan te voeren. Hoe kijkt Herman naar de afgelopen periode en wat wil hij de komende jaren?

’Wij hebben er steeds op gehamerd dat de financiële positie van Hof van Twente sterk is en dat we dus kunnen investeren in de inwoners. Dat heeft geleid tot een initiatief met de VVD voor een fonds economisch sociale participaties waardoor er 1,5 miljoen euro geïnvesteerd is in arbeidsparticipatie (kledingbank, voedselbank), detailhandel, vrijetijdseconomie en duurzaamheid. We onderzoeken de mogelijkheden van een Hofse Agenda, te betalen met Europees geld. Hieruit zou weer extra inzet mogelijk zijn voor bijvoorbeeld de herinrichting van het centrum in Markelo en voor openbare nutsvoorzieningen zoals glasvezel.
En als wij niet hadden volgehouden, dan was over de Molenstraat in Goor in juli 2017 tegen de wil van de inwoners in besloten het éénrichtingsverkeer te handhaven. Nu wordt er opnieuw onderzoek gedaan.’

Hoe bereik je die dingen met z’n tweeën in de raad?
‘Dat gaat niet gemakkelijk, maar we hebben ons als een Samenwerkings Partij opgesteld en steeds gezocht naar mogelijkheden om zaken te realiseren. Zo gaan we in de raad te werk, en zo werken we samen met burgerinitiatieven om ook vanuit de buurtschappen de leefbaarheid met al zijn Hofse voorzieningen te blijven verbeteren.’

 Hoe kijk je naar de komende jaren?
‘De sociale en groene krachten in de Hof van Twente zijn gebundeld in het GPS-Manifest dat we samen met GroenLinks (G), PvdA (P) en SP (S) opgesteld hebben. We vonden elkaar op onderwerpen als burgerparticipatie, zorg, (kinder)armoede, agrarisch ondernemen, verduurzaming, vluchtelingen en kunst/cultuur. En natuurlijk hebben we ook onze SP-meetlat van gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid om alle voorstellen en ontwikkelingen aan te toetsen.’

Op welke onderwerpen richt je je daarbij vooral?
‘Iedereen moet mee kunnen doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die afhankelijk zijn van de bijstand en voor mensen die arbeidsbeperkt zijn. Het betekent ook dat glasvezel voor iedereen beschikbaar moet zijn: van kern tot buitengebied. De voorzieningen moeten overal op peil zijn en dat mag wat kosten. We willen die kosten zoveel mogelijk bepalen naar draagkracht.
En we willen de bijdrage bij WMO-voorzieningen minimaliseren voor mensen met de laagste inkomens. Als dat elders in Nederland kan, moet het ook in Hof van Twente kunnen!’

Kun je nog meer noemen?
‘Sociale aanbestedingen, daar willen we ons hard voor maken. Bij de zorg, vervoersvoorzieningen en groenvoorziening bijvoorbeeld wordt om de zoveel jaar besloten wie het werk mag doen. Wij willen voor een aantal zaken helemaal geen aanbesteding, en als het niet anders kan, dan moet vooral gekozen worden voor kwaliteit en niet automatisch voor de laagste prijs. Goede basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen en leiden tot fatsoenlijk loon. Bij een nieuwe aanbieder willen wij verplichte overname van personeel met behoud van arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. We willen lokaal aanbesteden waar mogelijk. Als laatste speerpunt gaan we voor een meewerkende en meedenkende gemeente. Het gemeentebeleid moet gericht zijn op minder bureaucratie en meer vertrouwen. Er zijn in Nederland zoveel regels dat er altijd wel iets te vinden is waarom iets niet mag of kan. De uitdaging voor de gemeente is om een mogelijkheid te vinden om iets wél door te laten gaan. De ambtenaren moeten training krijgen om meer te kijken wat kan, en niet direct nee verkopen. Daar hebben we LEF voor nodig.’

1. Herman Kalter

lijsttrekker

Meer informatie

2. Frank Stevens

Meer informatie

3. Jannemieke van Wolferen

Meer informatie

4. Caroline van Leeuwen

Meer informatie

5. Henry Betting

Meer informatie

6. Johnny Hagreis

7. Hans Cival

8. Gerard Laarhuis

9. Cees van Gurp

10. Joke Hendriks

11. Cora Houtman

Voor jezelf, voor elkaar, voor Hof van Twente

 

Praktisch Sociaal

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 schreven we samen met GroenLinks en PvdA in Hof van Twente het manifest 'GPS Hofroute 2018-2022' met visies over de volgende onderwerpen:

 • Burgerparticipatie: we ontwikkelen moderne vormen van betrokkenheid
 • Zorg: we stimuleren ‘samenredzaamheid’ en bieden maatwerk waar nodig
 • (Kinder)armoede: vinden we onaanvaardbaar, we bieden perspectief en begeleiding
 • Agrarisch ondernemen: levensvatbare (familie)bedrijvigheid draagt ons buitengebied
 • Verduurzaming van de Hof: klimaatneutraal, hergebruik, fairtrade: kans voor onze ondernemers
 • Vluchtelingen: een begeleide instroom versterkt onze economie én cultuur
 • Kunst en cultuur: versterkt onze gemeenschap en bevordert het vestigingsklimaat

De SP zal al het beleid langs de meetlat van de SP leggen en toetsen op:

 • Gelijkwaardigheid
 • Menswaardigheid
 • Solidariteit

Als SP van Hof van Twente willen we een aantal SPeerpunten toevoegen. Op de onderstaande punten zullen wij actie ondernemen, maar ook het coalitiebeleid toetsen.

 

Dit willen wij:  

 

Meewerkende en meedenkende gemeente!

 • Het hele gemeentebeleid moet gericht zijn op minder bureaucratie en meer vertrouwen.
 • Er is in Nederland zoveel wet- en regelgeving dat er altijd wel iets te vinden is waarom iets NIET mag of kan. Uitdaging voor de gemeente is om een mogelijkheid te vinden om het WEL door te laten gaan.
 • Maatschappelijke initiatieven vragen om meedenkende ambtenaren en niet dat men van kastjes naar granieten muren wordt gestuurd.
 • Mensen actief wijzen op ondersteuningsmogelijkheden (uitkeringen/subsidies/toeslagen). 
 • Goede voorlichting, communicatie en inspraak VOORDAT besluiten worden genomen.
 • De gemeente moet actieve en betrokken inwoners bijeenbrengen en ondersteunen.

Iedereen moet mee kunnen doen!

Dat geldt voor mensen die afhankelijk zijn van de bijstand of mensen die arbeidsbeperkt zijn, maar ook door glasvezel voor iedereen beschikbaar te maken. Van kern tot buitengebied; de voorzieningen moeten overal op peil zijn, dat mag wat kosten! Kosten worden bepaald op basis van draagkracht; de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

 • Maximale inzet op armoedebeleid:
  - Gratis voorzieningen (sport, cultuur e.d.)
  - Aanvullende bijstand verruimen door maatwerk naar behoefte.
 • Eenzaamheid voorkomen, bijv. behouden van betaalbare vervoersmogelijkheden voor gehandicapten en ouderen zonder belemmeringen.
 • Mensen helpen strijdbaar te blijven en daartoe oproepen.
 • Door werkervaringsplekken toewerken naar betaalde baan, daarbij geen verdringing van bestaande banen.
 • Eigen bijdrages minimaliseren bij WMO-voorzieningen voor mensen met de laagste inkomens. Als dat in Amsterdam kan, moet het in Hof van Twente ook kunnen!
 • Woningen energiezuiniger maken zonder de totale woonlasten te verhogen.
 • Betaalbare sociale woningbouw afstemmen op behoefte.

Sociaal aanbesteden!

Bij de zorg, vervoersvoorzieningen en groenvoorziening bijvoorbeeld wordt om de zoveel jaar besloten welke organisatie deze werkzaamheden mag uitvoeren; dit wordt “aanbesteden” genoemd. Geld speelt daarbij vaak een beslissende rol. De SP vindt dat daarbij de onderstaande punten zouden moeten uitmaken welke organisatie de opdracht krijgt:

 • Tarieven voor aanbesteding moeten vastgesteld worden op basis van goede kwaliteit en dus niet per definitie voor de laagste prijs. Goede basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen en leiden tot fatsoenlijk loon.
 • Belang van continuïteit moet meegewogen worden. Bij een nieuwe aanbesteding ontstaat vaak discussie over overname van personeel. Dit levert veel onzekerheid op. Wij pleiten voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten.
 • Bestuurders van organisatie verdienen niet meer dan een minister.
 • Bij de aanbesteding moet bekeken worden of de kosten werkelijk kostendekkend zijn en dus reëel zijn.
 • Lokaal aanbesteden waar mogelijk.

Hoe?

Om bovenstaande punten te kunnen waarmaken moeten er keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld door geen geld te besteden aan grote prestigieuze projecten. Ander voorbeeld is het niet meer inhuren van dure externe bureaus.

We onderscheiden drie sporen waarop beleid gemaakt moet worden:

 • Onderwijs/educatie: dit schept kansen en kan problemen voorkomen
 • Werk: dit maakt dat je meedoet
 • Financieel: dit ondersteunt waar het moet

De mens moet voorop staan, niet de wettelijke kaders. Dat vraagt LEF!

Denk met ons mee en voed ons, wij hebben de wijsheid niet in pacht!

 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website