h

TE DOEN IN DE RAAD 2017-2018

11 december 2016

TE DOEN IN DE RAAD 2017-2018

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Bij de kadernota 2017 zijn een groot aantal vraagstukken reeds benoemd en worden bij de uitvoering daarvan opgenomen in de gemeentebegroting van 2017. Elf moties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. De SP heeft acht van deze moties medeondertekend.

WAT SPEELT ER: voor wat betreft de agrariërs is onlangs een Agenda agrarische sector raadsbreed aangenomen. Wij willen een paar stappen verder gaan. Het buitengebied dient snel nieuwe economische inkomensbronnen te ontwikkelen, hierbij is glasvezel
(voor goed internet, wat bijdraagt aan een goede economische ontwikkeling) voor het gehele buitengebied van belang. Wij vinden dit eigenlijk een nutsvoorziening en wij zullen trachten eenieder in het
buitengebied hiervoor -tegen lage, acceptabele kosten- in aanmerking te laten komen. Het ontwikkelen van een goede vrijetijdseconomie is voor het buitengebied ook van groot nut. De SP houdt zich hier actief mee bezig en tracht de Hof van Twente aantrekkelijker te maken voor de toerist, voor de recreant.

AFVAL/DUURZAAMHEID: begin november 2016 moet er over de verschillende tarieven Diftar 2017 besloten worden. Wij maken ons sterk om:
- de kwijtscheldingsregeling (t.b.v. minima) op het niveau van 2016 te handhaven (en niet af te schaffen) en
- de extra inzamelingskosten van ongevraagd/ onvermijdbaar medisch afval te compenseren.

ENERGIENEUTRAAL 2035: de raad heeft afgesproken te komen tot een energieneutraal Hof van Twente 2035. Het is onontkoombaar dat iedere burger hiervoor een bijdrage levert. Mogelijkheden: windmolens, zonnepanelen, zonne-akkers, biomassa. Maar of het
NU plaatsen van een groot aantal windmolens in onze Hof van Twente ECHT noodzakelijk is zullen wij ZUIVER op maatschappelijke opbrengst beoordelen (draagvlak, energieopbrengst, werkgelegenheidsopbrengst,
vrije tijd economische opbrengst).

DRAAGVLAK: de afgelopen paar maanden heeft het college van B&W een groot aantal buurten bezocht om te kijken wat u van bepaalde onderwerpen vindt. Wij waren bij een groot aantal bijeenkomsten ook aanwezig. Ons bleek bij een groot aantal onderwerpen
dat er onduidelijkheid is over de positie van de raad en van het college. Draagvlak geeft eigenlijk aan of wij burgers het eens kunnen zijn met een bepaald politiek besluit. Vaak is dat niet het geval.
Wij hebben meermalen in de raad aangegeven te komen tot een draagvlakdefinitie: wat is de waarde van draagvlak? Het moet geen loze kreet zijn. Daarnaast willen wij proberen te bewerkstelligen dat we als raad eerder en vaker overleggen met de buurten/wijken om bepaalde zaken, die een grote impact hebben op de wijk of buurt vooraf te bespreken en met elkaar te komen tot een duurzame oplossing.

VLUCHTELINGEN: dit onderwerp is enigszins rustiger geworden, echter het is er nog steeds. Wij wilden wel 12 (van familie) ontheemde jongeren in Tuindorp in Goor laten opvangen: uiteindelijk ging dat niet door, maar er was ook geen draagvlak. Maar nog steeds zullen er statushouders gehuisvest moeten worden en zullen zij moeten integreren. Er zijn onvoldoende woningen
beschikbaar: zowel voor de sociale minima, jongeren als ook voor de te integreren statushouders. En dat wrijft en geeft problemen. Wij zijn voorstander van het uitvoeren van een sociaal Woon(voorzieningen) programma, met de desbetreffende woningbouwverenigingen.

GEZONDHEID: De SP heeft onlangs de raadsbreed aangenomen motie medicinaal gebruik cannabis’ (‘mediwiet’) (initiatief PvdA/VVD) medeondertekend,
omdat wij denken dat inwoners op medische gronden daar baat bij hebben. Ook hebben de SP en het CDA de alcohol- en drugsproblematiek bespreekbaar gemaakt. De komende periode wil de SP ook verder met verschillende niveaus van (preventieve) gezondheid.
Al met al vraagstukken die om een geïntegreerde aanpak vragen. De SP pleit voor een ‘Hofse Agenda’. U kunt van ons verwachten dat we hier mee bezig
zullen blijven: anders inzetten van geld, een andere verdeling. Er is genoeg voor iedereen, ook voor u.

Reacties

Wat betreft het laatste punt: een raadsbreed gedragen item wordt door de burgemeester terzijde gelegd omdat de wet het niet toestaat en ook Europa een afwijkende mening heeft. Het algemeen gedogen van vijf planten voor eigen medicinaal gebruik is kennelijk niet bekend bij de burgemeester. Het negeren van de wet door collega-burgemeesters ivm huisvesting afgewezen asielzoekers is eveneens niet doorgekomen. Hoe democraties is deze solo-actie eigenlijk?

Reactie toevoegen

U bent hier