h

SP in Hof van Twente

De SP afdeling Hof van Twente bestaat sinds 2000 toen de gemeenten Goor, Diepenheim, Markelo, Delden en Ambt Delden werden samengevoegd tot één nieuwe gemeente. Vóór 2000 was de SP alleen in de gemeenteraad van Goor vertegenwoordigd en tussen 2000 en 2010 ontbrak de SP zelfs volledig in de raad. In 2010 kwam de SP met één zetel terug in de gemeenteraad en op 19 maart 2014 werd het aantal zetels verdubbeld. In 2018 heeft de SP wederom twee zetels behaald.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben we helaas weer een zetel verloren. Herman Kalter is in deze periode ons raadslid.

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

SP AL DERTIG JAAR EEN POLITIEKE FACTOR

 

Kandidatenlijst

We hebben de volgende kandidaten op de lijst:

Herman Kalter (Delden), Johnny Hagreis (Goor), Gerard Laarhuis (Delden), Hans Cival (Diepenheim), Ingrid Rook (Hengevelde), Cora Houtman (Goor), Pieter Houtman (Goor), Isaac de Klerk (Goor) en Anke Tiemens (Goor).

Foto: SP / SP Hof van Twente

Herman is al 2 termijnen de SP fractievoorzitter in de Hofse Raad en is financieel specialist, Johnny werkt als postbode in Goor, Gerard is onze afdelingsvoorzitter, Hans is onze organisatiesecretaris en campagneleider, Ingrid is onze zorgdeskundige en Cora, Pieter, Isaac en Anke zijn onze lijstduwers (Anke is voormalig raadslid en voormalig afdelingsvoorzitter).

 

Hoe gaan we de verkiezingen in?

Als de Socialistische Partij, die 3 kernwaarden hoog in het vaandel heeft: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen. Als we nu kijken wat de gevolgen zijn van de corona-crisis en hoe we daar we omgaan…!

Alleen samen krijgen we corona eronder, was de strekking van het Rutte/de Jonge verhaal. En dat klopt: alleen samen kunnen we zaken voor elkaar krijgen. We zijn ook een SAMENleving. We moeten het DUS samen doen:

  • bij de zorg, zorgen dat er zorgbuurthuizen komen;
  • bij het inrichten van een duurzame samenleving (dat een ieder mee kan doen en het domweg kan betalen);
  • bij het digitaal inrichten van ons leven (en dat is wat anders dan wat onze burgemeester beweerde dat de gemeente een ICT bedrijf is), dat al onze inwoners het digitaal kunnen snappen en kunnen meedoen;
  • met onze jongeren. Met hun uitgesproken wensen op het gebied van wonen, drank- en drugsproblematiek en verlichting van wegen (wat overigens door de provincie wordt bepaald, maar ook daar zetten we ons in).
 

KERNPUNTEN UIT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

Leefbaarheid Platteland

Hof van Twente is een plattelandsgemeente, die over voldoende basisvoorzieningen moet beschikken, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Woningen

Volkshuisvestingsfonds om samen te investeren in nieuwbouw, sloop, verduurzaming, herstructurering bestaande woningvoorraad, alternatieve innovatieve woonvormen op het platteland, meer (starters)woningen voor jongeren.

Energie, klimaat

Inzetten op energiecoöperaties, projectontwikkelaars en marktpartijen geen voorrang geven. Realiseren dat inwoners werkelijk kunnen meepraten (en niet alleen via lokaal eigendom), maar ook dat zij ook financieel kunnen deelnemen (in uitgebreide subsidieregelingen of belastingregelingen). Wij zijn voor klimaatrechtvaardigheid: de lusten en lasten van het klimaatbeleid en energieomschakeling eerlijk verdelen, zodat ook de minderbedeelden hiervan gebruik kunnen maken.

Werk en inkomen

Armoede
Voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is een breed pallet aan inkomensondersteunende voorzieningen (bijzondere bijstand, inkomenstoeslag) alsmede een sport- en cultuurfonds beschikbaar. We bezuinigen hier niet op. Voor inkomens boven 120% sociaal minimum hanteren we een glijdende schaal om de armoedeval te voorkomen.
Schuldhulpverlening
We blijven volop inzetten op preventie om daarmee grote schulden te voorkomen, vooral onder jongeren.
Menselijke maat bij uitvoering Participatiewet
De menselijke maat en doelmatigheid, naast rechtmatigheid, is voor mensen die een beroep moeten doen op de Participatiewet de norm. We doen er alles aan om hardvochtige elementen uit de P-wet te bestrijden in Den Haag, zoals de kostendelersnorm.
Kwetsbare jongeren
Jongeren die het niet lukt een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen, krijgen maximale ondersteuning bij het zoeken naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Daarvoor lossen we ook eventuele problemen in andere leefgebieden op, zoals schulden, huisvesting en zorgvragen.
Sociaal Ontwikkelbedrijf en beschut werk
Ons Sociaal-Ontwikkelbedrijf Gildebor is dé schakel voor iedereen die hulp nodig heeft om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen óf duurzaam is aangewezen op beschut werk. Gildebor blijft in gemeentelijke, publieke handen en houdt haar positie als belangrijkste sociaal ontwikkelbedrijf.
Sociaal ondernemerschap
Ondernemerschap waarbij de maatschappelijke impact van een bedrijf groter is dan de financiële winst is betekenisvol. Het verdient daarom gestimuleerd te worden en daar gaan we mee door.

Agrarische sector

Boeren nemen een belangrijke plaats in onze samenleving. We stimuleren boeren die duurzamer willen gaan werken en bij willen dragen aan meer biodiversiteit op hun land. Wij zijn voor een zoveel mogelijk biologische landbouw, daarom ondersteunen wij boeren financieel die over willen stappen op biologisch boeren (erfcoaches).
De banken (met name de Rabobank) moeten hun verantwoordelijkheid nemen en boeren nadrukkelijke zachte, langlopende leningen verstrekken (en het pure winstdenken hierbij loslaten).

Financieel

Wij kunnen als politieke partijen van alles aan onze inwoners beloven, maar dat is in toenemende mate onmogelijk geworden door te weinig middelen van de rijksoverheid.
Wij willen een –door alle partijen– gesteunde lobby dat de rijksoverheid naar gemeenten overgehevelde taken voldoende/afdoende financiert.
Zolang dit niet gebeurt, kunnen wij niet jaarlijks instemmen met financieel sluitende meerjarenbegrotingen (die ten koste van leefbaarheidsvoorzieningen sluitend zijn gemaakt).
Door de voortschrijdende afbraak van voorzieningen van het platteland (met haar mooie kernen en buurtschappen) wordt onze leef-woon-werksituatie steeds minder.
Wij kunnen onze inwoners niet allerlei prachtige voorzieningen beloven, maar wel dat wij zullen strijden dat wij een prachtige gemeente (zullen) blijven, in de nabije toekomst.
Uitvoering geven aan een sociaal economische visie, die leidt tot een Hoffelijk wonen, werken en recreëren.

U bent hier