h

SP in Hof van Twente

De SP afdeling Hof van Twente bestaat sinds 2000 toen de gemeenten Goor, Diepenheim, Markelo, Delden en Ambt Delden werden samengevoegd tot één nieuwe gemeente. Vóór 2000 was de SP alleen in de gemeenteraad van Goor vertegenwoordigd en tussen 2000 en 2010 ontbrak de SP zelfs volledig in de raad. In 2010 kwam de SP met één zetel terug in de gemeenteraad en op 19 maart 2014 werd het aantal zetels verdubbeld.
In 2018 heeft de SP opnieuw deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen en wederom twee zetels behaald. Herman Kalter en Frank Stevens zijn hiermee aan hun tweede raadslidmaatschap begonnen.
In september 2021 heeft Johhny Hagreis de raadzetel van Frank Stevens overgenomen.

 

Praktisch Sociaal

Samen met de PvdA en GroenLinks schreven we voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een manifest 'GPS Hofroute' met zeven thema’s:

 • Burgerparticipatie: we ontwikkelen moderne vormen van betrokkenheid
 • Zorg: we stimuleren ‘samenredzaamheid’ en bieden maatwerk waar nodig
 • (Kinder)armoede: vinden we onaanvaardbaar, we bieden perspectief en begeleiding
 • Agrarisch ondernemen: levensvatbare (familie)bedrijvigheid draagt ons buitengebied
 • Verduurzaming van de Hof: klimaatneutraal, hergebruik, fairtrade: kans voor onze ondernemers
 • Vluchtelingen: een begeleide instroom versterkt onze economie én cultuur
 • Kunst en cultuur: versterkt onze gemeenschap en bevordert het vestigingsklimaat

De SP zal al het beleid langs de meetlat van de SP leggen en toetsen op:

 • Gelijkwaardigheid
 • Solidariteit
 • Menswaardigheid

Als SP van Hof van Twente willen we een aantal SPeerpunten toevoegen. Op de onderstaande punten zullen wij actie ondernemen, maar ook het coalitiebeleid toetsen.

Dit willen wij:

Meewerkende en meedenkende gemeente!

 • Het hele gemeentebeleid moet gericht zijn op minder bureaucratie en meer vertrouwen.
 • Er is in Nederland zoveel wet- en regelgeving dat er altijd wel iets te vinden is waarom iets NIET mag of kan. Uitdaging voor de gemeente is om een mogelijkheid te vinden om het wél door te laten gaan.
 • Maatschappelijke initiatieven vragen om meedenkende ambtenaren en niet dat men van kastjes naar granieten muren wordt gestuurd.
 • Mensen actief wijzen op ondersteuningsmogelijkheden (uitkeringen/subsidies/toeslagen). 
 • Goede voorlichting, communicatie en inspraak VOORDAT besluiten worden genomen.
 • De gemeente moet actieve en betrokken inwoners bijeenbrengen en ondersteunen.

Iedereen moet mee kunnen doen!

Dat geldt voor mensen die afhankelijk zijn van de bijstand of mensen die arbeidsbeperkt zijn, maar ook door glasvezel voor iedereen beschikbaar te maken. Van kern tot buitengebied; de voorzieningen moeten overal op peil zijn, dat mag wat kosten! Kosten worden bepaald op basis van draagkracht; de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

 • Maximale inzet op armoedebeleid:
  - Gratis voorzieningen (sport, cultuur e.d.)
  - Aanvullende bijstand verruimen door maatwerk naar behoefte.
 • Eenzaamheid voorkomen, bijv. behouden van betaalbare vervoersmogelijkheden voor gehandicapten en ouderen zonder belemmeringen.
 • Mensen helpen strijdbaar te blijven en daartoe oproepen.
 • Door werkervaringsplekken toewerken naar betaalde baan, daarbij geen verdringing van bestaande banen.
 • Eigen bijdrages minimaliseren bij WMO-voorzieningen voor mensen met de laagste inkomens. Als dat in Amsterdam kan, moet het in Hof van Twente ook kunnen!
 • Woningen energiezuiniger maken zonder de totale woonlasten te verhogen.
 • Betaalbare sociale woningbouw afstemmen op behoefte.

Sociaal aanbesteden!

Bij de zorg, vervoersvoorzieningen en groenvoorziening bijvoorbeeld wordt om de zoveel jaar besloten welke organisatie deze werkzaamheden mag uitvoeren; dit wordt “aanbesteden” genoemd. Geld speelt daarbij vaak een beslissende rol. De SP vindt dat daarbij de onderstaande punten zouden moeten uitmaken welke organisatie de opdracht krijgt:

 • Tarieven voor aanbesteding moeten vastgesteld worden op basis van goede kwaliteit en dus niet per definitie voor de laagste prijs. Goede basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen en leiden tot fatsoenlijk loon.
 • Belang van continuïteit moet meegewogen worden. Bij een nieuwe aanbesteding ontstaat vaak discussie over overname van personeel. Dit levert veel onzekerheid op. Wij pleiten voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten.
 • Bestuurders van organisatie verdienen niet meer dan een minister.
 • Bij de aanbesteding moet bekeken worden of de kosten werkelijk kostendekkend zijn en dus reëel zijn.
 • Lokaal aanbesteden waar mogelijk.

Hoe?

Om bovenstaande punten te kunnen waarmaken moeten er keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld door geen geld te besteden aan grote prestigieuze projecten. Ander voorbeeld is het niet meer inhuren van dure externe bureaus.

We onderscheiden drie sporen waarop beleid gemaakt moet worden:

 • Onderwijs/educatie: dit schept kansen en kan problemen voorkomen
 • Werk: dit maakt dat je meedoet
 • Financieel: dit ondersteunt waar het moet

De mens moet voorop staan, niet de wettelijke kaders. Dat vraagt LEF!

Denk met ons mee en voed ons, wij hebben de wijsheid niet in pacht!

U bent hier