h

SP in de raad - augustus 2018

9 september 2018

SP in de raad - augustus 2018

Er was geen raadsvergadering in augustus, maar wel stelden wij over twee onderwerpen schriftelijke vragen aan het college. Deze onderwerpen waren extra belastingen aan de woningcorporaties en glasvezel in het buitengebied.

Extra belastingen aan de woningcorporaties ad één miljard euro, bedoeld om belastingontduiking van bedrijven tegen te gaan. 

Dat is prima, maar niet bij woningcorporaties: er wordt dan veel geld onttrokken aan de kassa van de corporaties, wat ten koste gaat van investeringen in goede betaalbare woningen. Wij vinden dat zij moeten worden vrijgesteld. De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht: voldoende betaalbare huurwoningen, zorgen voor betaalbare huren en het opknappen van woningen in onze gemeente.

Wij stellen - op voorhand - onderstaande vragen (wat wij eraan kunnen doen):

1. In hoeverre worden onze huishoudens geraakt door deze maatregel? Hoeveel huurwoningen kunnen er niet worden gebouwd? Hoeveel huizen kunnen niet worden gerenoveerd tot energiezuinige woningen en hoeveel huurders krijgen een huuraanpassing als gevolg hiervan?

2. Hoe beoordeelt het college deze regeling?

3. Kan het college aangeven in hoeverre het uitvoeren van de lokale prestatieafspraken in onze gemeente - waarbij de gemeente, de corporaties en de huurders afspraken hebben gemaakt over beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de corporatiewoningen - door deze extra belastingen worden vertraagd, niet worden gehaald of zelfs onmogelijk worden gemaakt?

4. Is het college u bereid – via de Vereniging Nederlandse Gemeenten – er bij de regering op aan te dringen dat de extra belastingen van de woningcorporaties worden teruggedraaid? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Wilt u daarbij samenwerken met corporaties en huurders? En bent u bereid om – als de belastingen (deels) worden teruggedraaid – er bij de corporaties op aan te dringen extra te investeren in de volkshuisvesting?

Reactie van het college:

Deze maatregel treft alle woningbouwcorporaties die rente betalen over leningen die ze zijn aangegaan. De maatregel kent een belastingvrije drempel van 1 miljoen euro.  Voor Hof van Twente heeft dit tot gevolg dat Viverion en Woonzorg Nederland gelden zullen moeten afdragen aan deze belastingmaatregel. Wonen Delden blijft met de te betalen rente onder de belastingvrije drempel.

In hoeverre de maatregel, wanneer deze in de huidige opzet wordt aangenomen, invloed heeft op onze huurwoningen is niet in detail aan te geven. De hogere belastingdruk gaat ten koste van investeringen van de woningcorporaties. De huidige situatie en toekomstige bedrijfsdoelen bepalen waar deze belastingdruk opgevangen kunnen of moeten worden. Dit kan door minder nieuwbouw te plegen, verbouwplannen aan te passen, de huurlast aan te passen of een combinatie van deze mogelijkheden. Omdat de regeling nog niet van kracht is, is de uitwerking nog onbekend.

De maatregel is bedoeld om constructies tegen te gaan waarbij internationale bedrijven minder vennootschapsbelasting betalen. Het is dan ook zeker niet wenselijk dat toegelaten instellingen, welke geen internationale of commerciële bedrijven zijn, negatief worden getroffen door deze maatregel. Wij zijn dan ook van mening dat toegelaten instellingen (corporaties) niet getroffen mogen worden door deze maatregel. Wij zijn dan ook voorstander voor de vrijstellingsmogelijk die het rijk heeft. 

De gesprekken voor het maken van de prestatieafspraken starten eind augustus. Dan zal dit onderwerp ook aan de orde komen. Echter tijdens deze gesprekken kan pas concreet worden gesproken over de gevolgen van deze maatregel, wanneer deze van kracht is of bekend is in welke vorm de regeling zal worden vastgesteld. 

Regionaal (en landelijk) zijn er zorgen. WoON Twente, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Provincie Overijssel hebben acties ondernomen om de zorgen en gevolgen kenbaar te maken bij het rijk. Wij sluiten aan bij eventuele vervolgacties. Wij streven naar een sociaal huurbeleid in onze gemeente. Het huidige beleid van onze corporaties zijn hier ook op ingesteld. Wanneer de maatregel (deels) niet doorgaat, is dit een grote opluchting voor de sector. Corporaties, welke de laatste jaren reeds zijn getroffen door meerdere financiële regelingen, kunnen dan het huidige beleid uitvoeren. De corporaties in Hof van Twente zijn zeer vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en huurmatiging. Aandringen op extra investering is hierdoor niet nodig.
We kunnen constateren dat het onderwerp de aandacht heeft van het college en dat men al veel acties in werking heeft gesteld.

Glasvezel maatwerkadressen buitengebied

Situatie glasvezel maatwerkadressen buitengebied

Het is inmiddels langdurig stil rondom dit onderwerp: graag vernemen wij wat de stand van zaken is.

Onlangs gaf de rijksoverheid nog eens het belang aan dat eenieder is aangesloten en dat men daarvoor ook financiën ter beschikking wil stellen.

Graag vernemen wij wat het plan van aanpak is/wordt van de Hof van Twente, met bijbehorend tijdschema.

Graag zien wij een tijdschema waarbij de aansluitingen zijn gerealiseerd voor 31-12-2018.

Deze vragen zijn kort geleden gesteld, van het antwoord houden we u op de hoogte.

Reactie toevoegen

U bent hier