h

SP in de raad - oktober en bij begroting november

18 november 2018

SP in de raad - oktober en bij begroting november

In de raad van 10 oktober gaf Herman Kalter (als voorzitter van een – op het laatst afgelaste – beeldvormende vergadering met ondernemers) aan dat de reden van de afgelasting bij de ondernemers lag, die hun visie op de economie nog niet duidelijk hadden en daarom niet wilden komen. Dat Kalter hierover kritische opmerkingen maakte, viel niet goed bij college, bij de CDA- en VVD-fracties. Hij werd hierop stevig aangesproken.

Over het raadsvoorstel cliëntparticipaties was SP het met de andere fracties eens dat dit een onvoldoend voorstel was en teruggenomen moest worden.

Raad 30 oktober
De tweede bestuursrapportage 2018 vonden we een matig document, waaruit bleek dat het college nog 70% van de taken moest doen. Daarnaast bleek dat een – mogelijk – nadelige post van 0,5 miljoen euro wel was meegenomen als risico, maar voor de raad moeizaam was te traceren. De 2 belangrijkste documenten moeten nog komen in 2018: lokaal gezondheidsbeleid en transformatieagenda (na de begrotingsdiscussies!).
Over Beschermd Wonen stelde Frank Stevens dat niet werd ingegaan op de financiële consequenties van deze aanpak. Kost het meer, of juist minder?
Over de begroting 2019 gaven we aan dat wij het niet eens waren met de gemaakte keuzes. Net als alle fracties waren we het niet eens met de voorgenomen bezuiniging van 0,75 miljoen binnen sociaal domein (uiteindelijk op dat werkveld niet doorgegaan): juist daar níet bezuinigen. Binnen de zorg spelen de stijgende kosten een grote rol, beheersbaarheid van toereikende gelden (van het Rijk) zeer belangrijk, maar SP gaf nadrukkelijk aan dat door het steeds maar melden in de pers dat de zorg een grote kostenpost is, de zorgbehoeftigen (en dat kan eenieder zijn/ worden) hiermee gestigmatiseerd worden. Internet buitengebied: wanneer een proef in Hardenberg slaagt met draadloze internetverbinding via straalzenders kan dit ook benut worden voor 60 tot 70 maatwerkadressen bij ons. Wij vroegen ons af als deze oplossing technisch haalbaar is, wie moet dan wat gaan betalen?
Niet actief beveiligde overgangen: in Hof van Twente liggen 12 niet actief beveiligde overwegen. Eind 2028 moet landelijk de problematiek zijn opgelost. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft aan dat 50% van de kosten van de maatregelen door de regio (gemeente/Provincie) gedragen moet worden. Wij vroegen dat we toch niet blijven wachten tot er ongelukken zijn gebeurd? En dat we toch – al dan niet tijdelijk – in 2019 al diverse maatregelen kunnen nemen.
Bij de tweede termijn van de begroting stelden wij dat wij al onze energie moeten steken in duurzaamheid, in de ruimste zin te definiëren als duurzaam leven voor onze mensen, als duurzaam bestaan van al onze organisaties/ondernemingen: van duurzaam moeten functioneren binnen het sociale domein tot aan energieneutraal leven in de Hof. Bij het project StiP (Samen turen in Portemonnee) hebben we ideeën ontwikkeld om - waar nodig geld te vinden - voor onze noodzakelijke behoeften. Wij zeiden dat de bestemmingsreserve Vitens ad 4,4 miljoen nu alleen wordt benut als renteopbrengst en dat we deze reserve meer actief moeten inzetten in onze samenleving, bij het verduurzamen van Hof van Twente (bijvoorbeeld energie, asbest, platteland, sociale duurzaamheid), in de breedste zin van het woord. Investeren in duurzaamheid zal een veel hoger rendement/ een veel hoger openbaar nut geven. Wij dienden hiervoor een motie in, mede ondersteund door PvdA, GL, D’66 en GB. De motie – met 4,4 miljoen aan gelden voor sociale en economische duurzaamheid - werd met algemene stemmen aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier