h

SP IN DE RAAD - DECEMBER 2018 & JANUARI 2019

3 februari 2019

SP IN DE RAAD - DECEMBER 2018 & JANUARI 2019

In de gemeenteraadsbijeenkomsten in december en januari werd het centrumplan Grotestraat Markelo behandeld. In december werd hier eerst meningvormend over gesproken, in januari besluitnemend.

Het college kwam zelf met de goedkoopste en de eenvoudigste oplossing (hiervoor was al in 2017 budget van 250.000 euro uitgetrokken). Echter alle inwoners van Markelo en alle ondernemers kwamen na uitvoerige gesprekken (participatie) tot een bredere oplossing, waarbij volledig recht zou worden gedaan aan herinrichting met het accent op beschermen van fietsers en voetgangers (=verkeersveiligheid) en een bijdrage aan verfraaien en verlevendigen van het kerngebied (= toerisme economie). Dit gaf extra kosten van 330.000 euro.

Het was snel duidelijk dat alle raadsfracties voor deze brede oplossing kozen. Echter, met name CDA wilde bepaald niet direct geld ter beschikking stellen en dwong middels een motie van VVD, CDA en PvdA af dit bij de kadernota 2020 nader te beslissen, als prioriteit. Hierdoor zou er wel eens in het geheel geen geld voor het centrumplan Markelo kunnen komen!!

De SP en de overige oppositiepartijen GB, D66 en GL vonden dat direct geld beschikbaar moest komen, om zekerheid te geven. Wij gaven aan dit uit de sociaal economische visie te willen financieren. Helaas werd deze motie niet aangenomen.

Herman Kalter vond het een nietszeggend, onzeker verhaal van VVD, CDA en PvdA. Uitstellen van positief besluit Markelo. Wel de Markeloer’s toezeggen dat ze het plan volledig uitgevoerd krijgen, maar de euro’s er niet bij geven.

Ook kwamen de verordeningen WMO en Jeugdhulp aan de orde. Frank Stevens maakte opmerkingen het verlagen van het tarief dienstverlening niet-professional van € 20, naar € 14,50 vreemd te vinden (het totale besparingsbedrag zou bijna € 60.000 op jaarbasis zijn). Frank Stevens gaf aan het ook raar te vinden dat er voor gekozen is om de cliënten niet te laten meepraten, omdat duidelijk is dat ze toch wel tegen zijn.

Het gespreksdocument sociaal domein kon rekenen op veel vragen en zal later in afzonderlijke sessies met alle fractiespecialisten nader worden uitgewerkt. Wel gaven we aan er doodziek van te worden dat de mensen steeds meer een beperkter voorzieningenniveau krijgen (sluiten van ziekenhuizen wordt namelijk steeds normaler gevonden!).

We stelden voor stevig(er) in te zetten op preventieve gezondheid: aansluiten bij de nationale preventienota. Ontwikkeling van zorgbuurthuizen.

Inzake optimalisatie verkeersstructuur Goor gaf Frank Stevens aan dat wij het eens zijn met het huidige voorstel, de zogenaamde variant 3. Het tast de verkeersveiligheid niet aan, verdeelt het verkeer gelijkmatiger over de wegen en komt deels tegemoet aan de bezwaren van velen tegen het eenrichtingsverkeer doordat men, weliswaar met een kleine omweg, weer in twee richtingen door de Molenstraat kan.

Zuiver (energie) wordt een verbonden partij van de gemeente (een onderneming). Mede dankzij eerdere kritiek van Herman Kalter hierop, ligt er nu een professioneel ondernemersplan en kunnen we het eens zijn met het van start gaan van deze BV. Het was eerder als een (mislukt) haastwerkklusje opgevat door het college, in de zin van 'dat drukken we er wel snel even door'. Ook de overige fracties waren het vrijwel allemaal eens met de kritiek op het eerste Zuiver plan.

We konden, net als andere fracties, instemmen met krediet inzake toegankelijk en aansluitklaar maken De Kaasfabriek.

Reactie toevoegen

U bent hier