h

SP in de gemeenteraad Hof van Twente mei 2020

24 mei 2020

SP in de gemeenteraad Hof van Twente mei 2020

Over asbest(sanering), duurzaamheid, draagvlak, buitengebied, cultuur…..

In mei 2020 waren er raadsvergaderingen, in digitale video versie. Ondanks deonwennigheden/aanloopprobleempjes kan gezegd worden dat het per saldo goed is verlopen. Wat betreft de onderwerpen bespraken wij:
Herike Elsen zonnepark .Hierbij moest een krediet beschikbaar worden gesteld ten behoeve van aankoop perceel grond (ca 2 ha) Herikerweg Zonnepark. Eigenlijk een mislukte
burgerparticipatie, na 3 jaar. De prijs van 177.500 is uitonderhandeld door
buurtschap en de gemeente cq Zuiver loopt straks voor 15 of 20 jaar weg met de opbrengst voor duurzame energieproductie. Na de 15/20 jaar komt perceel vrij, wellicht tbv uitbreiding naastgelegen maatschappelijke functies.
Het was de bedoeling dat de opbrengst van de nu te verwerven 2 ha door
buurtschap Herike Elsen zou worden aangewend tbv verdere uitvoering
maatschappelijke functie naastgelegen grond (in bezit van Powerfield). We lazen in het raadvoorstel ( en in Tubantia) dat de gemeente/Zuiver een zonnepark realiseren en dat het buurtschap daarin kan participeren….. Maar we lazen nergens hoe het buurtschap kan participeren? We vroegen waarom werd/wordt de aankoop van deze 2 ha niet op uiterst goedkope (0% - tarief) voorgefinancierd aan het buurtschap? Konden we de 2 ton niet aan hen lenen, zodat zij de opbrengst konden/kunnen
aanwenden voor de maatschappelijke bestemmingen? Daarnaast bleek er geen betrokkenheid van de wethouder maatschappelijke bestemmingen / sociale duurzaamheid. Over het onderwerp wordt binnenkort in de raad besloten.

Openbare scholen (OPO)
Het ging hier om de meerjarenbegroting, waarbij in 2019 een verlies wordt geboektvan bijna 600.000 euro. Dit verlies wordt afgeboekt van de algemene reserves en door het benutten van andere reserves (speciaal voor andere doelen vastgelegde
reserves). Blijkbaar een hoge financiële nood. Wij stelden dat wij leefbaarheid van onze plattelandsgemeente uitermate belangrijk vinden en wij vroegen dan ook om het beleidsstuk betreffende de kleine buurtschapscholen. Dit beleidsstuk was niet
klaar, ondanks dat op 11 oktober 2019 werd toegezegd dat deze notitie voor 1 mei 2020 klaar zou zijn. Wij vonden dan ook dat de meerjarenbegroting niet gestoeld is op enig beleid in dezen en vroegen samen met D66/GL (via amendement) om een
nieuwe begroting, wel gestoeld op beleid. De andere fracties steunden dat
amendement in het geheel niet, van CDA steunden 2 raadsleden wel en 7 niet. Vervolgens werd begroting aangenomen.

Noodfonds sociaal-culturele sector
Wij mede-ondertekenden een motie PvdA/D’66 en GroenLinks inzake het opstellenvan een noodfonds sociaal-culturele sector. Deze motie (inventarisatie van de
problemen) haalde het niet.

Pand bieb/Salut/GGD (Goor)
In de vorige raad vroegen wij (nav pand tbv bibliotheek, Salut en GGD) in hoeverre de Reggehof betrokken kon worden. Wethouder Scholten zegde een gesprek toe. Bij navraag in deze raad bleek die afspraak te staan op vrijdag 15 mei. We zullen dit nader in de gaten houden.

Regionale energie strategie
Hierbij moet elke gemeente in de regio Twente aangeven wat haar doel is met betrekking tot duurzame energie. De landelijke overheid verwacht een regionaal plan.
Wij gaven aan dat we dit vooral samen moesten zien met de overige gemeenten en niet apart als gemeente Hof van Twente. Er ontstond een discussie over windmolens in de Hof van Twente, waarbij partijen die een aantal jaar geleden tegen windmolen Zenkeldamshoek (CDA, GB en SP) stemden, nog maar eens hierop werden
aangevallen. Dat de discussie toen niet ging over windmolenenergie, maar over draagvlak hiervoor in de gemeenschap (en ook met name later gebied Schipbeek) werd even vergeten. Het is in onze ogen bepaald geen uitgemaakte zaak dat er nu wel breed draagvlak voor windmolens zou zijn.

Schriftelijke vragen.
1 Asbest Irisstraat Schoolstraat
We kregen antwoord op onze vragen inzake sanering tuinen ivm asbest Irisstraat, waarbij de gemeente inwoners vroeg zich aan te melden, zonder tegemoetkoming in de kosten van tuinherstel. Ons verzoek om hen wel te tegemoet te komen werd
afgewezen, omdat de kosten voor hen niet onoverkomelijk zouden zijn.
Het was ons naderhand gebleken dat ook inwoners Schoolstraat waren benaderd. We hebben inmiddels nieuwe vragen gesteld.
2 Glasvezel buitengebied
We stelden vragen over glasvezel / internet buitengebieden. Dit naar aanleiding dat zorg-contact steeds meer digitaal (huisartsen, ziekenhuizen) gaat plaatsvinden (was) al het geval en in coronatijd steeds meer). Wij vroegen naar een mogelijke werkende proef straal zender. Hierbij kwam de gemeente niet verder dat ze het zullen uitzoeken (zou overigens al gebeurd moeten zijn) en dat zij andere initiatieven zouden verwelkomen (over eigen gemeentelijk initiatief werd niet gesproken)
Daarnaast gaf men aan dat er buurten zijn waar – door asbestsanering – ook geen glasvezel is.
Wij hebben hernieuwde vragen gesteld over buitengebied en
asbestsanering/glasvezel
SP Fractie (Frank Stevens en Herman Kalter)

Reactie toevoegen

U bent hier