h

SP -fractie en de gemeenteraad Hof van Twente juni 2020

15 juni 2020

SP -fractie en de gemeenteraad Hof van Twente juni 2020

Foto: SP

Over de Lidl, de Molenstraat, Kaasfabriek Markelo……
In de raad van 2 juni 2020 waren er 2 hoofd agendapunten:

Bouwplan Lidl Naar aanleiding van brieven bewoners, Stadsraad en Goor Collectief werd dit onderwerp – mede door de SP – op de agenda gezet, ons realiserend dat dit onder de rechter is. Vanuit onze volksvertegenwoordigende rol moesten wij, naast D66 en CDA, een aantal vragen stellen. De wethouder weigerde – vanwege ‘onder de rechter’ deze vragen te beantwoorden en gaf de gemeenteraad daarnaast emotioneel op de kop, ook bewerend dat geen enkele fractie eerder bij hem was geweest om zich over deze kwestie te informeren. Dit is – in iedergeval – in het geval van de SP zeker niet waar.

Molenstraat
Een SP/D66/GL/CDA/VVD-motie om de Molenstraat per augustus weer in 2 richtingen open te stellen, werd aangenomen. Echter door eerst de verbinding met de D.J. Bunschoterstraat
te moeten realiseren, zal dat een lastig verhaal kunnen worden. De betrokken partijen werden tijdens de vergadering plotseling overvallen door actuele info van de wethouder.

Ook op de agenda: Ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2021
De Stadsbank heeft een positief resultaat geboekt van bijna 700.000 euro en dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Wij vroegen het college waarom de Stadsbank deze positieve meevaller over 2014-2018 direct in haar eigen algemene reserve deponeert en
NIET haar cliënten laat meedelen? (los van de vraag of de Stadsbank überhaupt wel positieve resultaten moet boeken) (zoals lagere rente, kwijtschelding).

De discussie over alle gemeenschappelijke regelingen leidde tot een motie van de PvdA dat de overschotten – eenmalig ivm de coronacrisis – zouden terugvloeien naar de gemeente.
Alleen de fracties van de PvdA en SP stemden voor deze motie
Schriftelijke vragen afgelopen periode:
1 Afvaldump Goor (Samen met GL en D66)
Wij stelden o.a. de volgende vragen:
A Kan het college aangeven welke maatregelen reeds genomen zijn om dump van afval in
Goor te voorkomen?
B Wat vindt het College van het idee om een pilotproject camera surveillance te starten (voor bepaalde tijd) op specifieke “hotspots” met als doel om te onderzoeken of deze maatregel het dumpen van afval ontmoedigt en het opsporen van afvaldumpers bevordert?
C Gelet op de ontstane situatie die zich naar het laat aanzien nog geruime tijd zal duren, vragen wij het college om in september 2020 in overleg te treden met de gemeenteraad over het Diftar-beleid van de Hof van Twente, met aandacht voor de onderbouwing vanuit het
beleid t.a.v. duurzaamheid, sociale- en fysieke veiligheid.

2 Ontwikkelingen bij / rondom Kaasfabriek (Samen met GL en D66)
Wij stelden o.a. de volgende vragen:
A Kaasfabriek

1. Recent stelden wij vragen over drugsgebruik/handel bij de kaasfabriek. Naontkenningen (er waren geen meldingen en dus was er niets aan de hand - hoordenwij (niet officieel) dat er toch aanhoudingen zijn verricht, zodat het probleem zou zijn opgelost. Klopt dit? M.a.w. waren onze opmerkingen toen juist? En hoe wordt bewaakt dat ditprobleem zich niet opnieuw voordoet? 2. Bij bezoek aan het dorpscentrum viel ons de verpauperde aanblik op van de omgeving Kaasfabriek: de bouwhekken rond de zoutbaden, met troep in het water.Het is bepaald geen toeristisch hoogstandje. Hoe lang denkt het college dit de bewoners te kunnen verantwoorden? Welke actie gaat het college ondernemen en op welke termijn?

B Burgerparticipatie

Vorig jaar is door wethouder Scholten een evaluatie van het proces burgerparticipatieKaasfabriek toegezegd. Wanneer kunnen wij die evaluatie-uitkomsten verwachten?

C Creatieve ruimte Markelo

Er is vanuit de regiodeal van het rijk 1,4 mln beschikbaar gesteld om creatieven voor de
regio te behouden / aan te trekken. De regio wil hiertoe 10 creatieve broedplaatsen oprichten: hier moet een verzameling talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers, muzikanten samenkomen of werkruimte hebben, krijgen (met name in leegstaande
locaties, braakliggend terreinen, e.e.a. vanaf 1 september 2020).
Mogelijkheden voor onze gemeente?

D Veevoerder fabriek ABZ

Op 14 mei lazen wij in Tubantia dat veevoederfariek ABZ zou moeten verplaatsen, in ieder geval volgens de provinciale Statenfracties PvdA en VVD. De fabriek belemmert - in hun ogen - de ontwikkeling van het centrum en heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in Markelo.
1. Graag vernemen wij hoe het college (met in deze in ieder geval de VVD in haar gelederen) haar positie in deze ziet? In hoeverre het college de raad wil raadplegen wat de positie van de raad in deze is (met in ieder geval de grootste oppositiepartij PvdA in haar gelederen)?
2. In hoeverre wil, gaat het college de vragen van de provinciale fracties PvdA en VV actief ondersteunen, zodanig dat ook het college bij de Provincie aandringt op nadere actie?
3. Daarnaast vragen wij het college om een ‘plan ABZ’ waarbij in kaart wordt gebracht welke maatschappelijke functies mogelijk zijn op het terrein van ABZ en wat de maatschappelijk / economische opbrengsten daarvan zijn?

SP Fractie (Frank Stevens en Herman Kalter)

Reactie toevoegen

U bent hier