h

Verkiezingsprogramma SP Hof van Twente 2022-2026

13 januari 2022

Verkiezingsprogramma SP Hof van Twente 2022-2026

Het verkiezingsprogramma SP Hof van Twente 2022-2026 staat on-line!

 

KERNPUNTEN UIT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

 

LEEFBAARHEID PLATTELAND

Hof van Twente is een plattelandsgemeente, die over voldoende basisvoorzieningen moet beschikken, zowel in de kernen als in het buitengebied.

WONINGEN

Volkshuisvestingsfonds om samen te investeren in nieuwbouw, sloop, verduurzaming, herstructurering bestaande woningvoorraad, alternatieve innovatieve woonvormen op het platteland, meer (starters)woningen voor jongeren.

ENERGIE, KLIMAAT

Inzetten op energiecoöperaties, projectontwikkelaars en marktpartijen geen voorrang geven. Realiseren dat inwoners werkelijk kunnen meepraten (en niet alleen via lokaal eigendom), maar ook dat zij ook financieel kunnen deelnemen (in uitgebreide subsidieregelingen of belastingregelingen). Wij zijn voor klimaatrechtvaardigheid: de lusten en lasten van het klimaatbeleid en energieomschakeling eerlijk verdelen, zodat ook de minderbedeelden hiervan gebruik kunnen maken.

WERK EN INKOMEN

Armoede
Voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is een breed pallet aan inkomensondersteunende voorzieningen (bijzondere bijstand, inkomenstoeslag) alsmede een sport- en cultuurfonds beschikbaar. We bezuinigen hier niet op. Voor inkomens boven 120% sociaal minimum hanteren we een glijdende schaal om de armoedeval te voorkomen.
Schuldhulpverlening
We blijven volop inzetten op preventie om daarmee grote schulden te voorkomen, vooral onder jongeren.
Menselijke maat bij uitvoering Participatiewet
De menselijke maat en doelmatigheid, naast rechtmatigheid, is voor mensen die een beroep moeten doen op de Participatiewet de norm. We doen er alles aan om hardvochtige elementen uit de P-wet te bestrijden in Den Haag, zoals de kostendelersnorm.
Kwetsbare jongeren
Jongeren die het niet lukt een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen, krijgen maximale ondersteuning bij het zoeken naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Daarvoor lossen we ook eventuele problemen in andere leefgebieden op, zoals schulden, huisvesting en zorgvragen.
Sociaal Ontwikkelbedrijf en beschut werk
Ons Sociaal-Ontwikkelbedrijf Gildebor is dé schakel voor iedereen die hulp nodig heeft om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen óf duurzaam is aangewezen op beschut werk. Gildebor blijft in gemeentelijke, publieke handen en houdt haar positie als belangrijkste sociaal ontwikkelbedrijf.
Sociaal ondernemerschap
Ondernemerschap waarbij de maatschappelijke impact van een bedrijf groter is dan de financiële winst is betekenisvol. Het verdient daarom gestimuleerd te worden en daar gaan we mee door.

AGRARISCHE SECTOR

Boeren nemen een belangrijke plaats in onze samenleving. We stimuleren boeren die duurzamer willen gaan werken en bij willen dragen aan meer biodiversiteit op hun land. Wij zijn voor een zoveel mogelijk biologische landbouw, daarom ondersteunen wij boeren financieel die over willen stappen op biologisch boeren (erfcoaches).
De banken (met name de Rabobank) moeten hun verantwoordelijkheid nemen en boeren nadrukkelijke zachte, langlopende leningen verstrekken (en het pure winstdenken hierbij loslaten).

FINANCIEEL

Wij kunnen als politieke partijen van alles aan onze inwoners beloven, maar dat is in toenemende mate onmogelijk geworden door te weinig middelen van de rijksoverheid.
Wij willen een –door alle partijen– gesteunde lobby dat de rijksoverheid naar gemeenten overgehevelde taken voldoende/afdoende financiert.
Zolang dit niet gebeurt, kunnen wij niet jaarlijks instemmen met financieel sluitende meerjarenbegrotingen (die ten koste van leefbaarheidsvoorzieningen sluitend zijn gemaakt).
Door de voortschrijdende afbraak van voorzieningen van het platteland (met haar mooie kernen en buurtschappen) wordt onze leef-woon-werksituatie steeds minder.
Wij kunnen onze inwoners niet allerlei prachtige voorzieningen beloven, maar wel dat wij zullen strijden dat wij een prachtige gemeente (zullen) blijven, in de nabije toekomst.
Uitvoering geven aan een sociaal economische visie, die leidt tot een Hoffelijk wonen, werken en recreëren.

Reactie toevoegen

U bent hier