h

OPINIE: NX FILTRATION HOORT AAN IJSSELMEER, NIET IN TWENTE!

5 juni 2023

OPINIE: NX FILTRATION HOORT AAN IJSSELMEER, NIET IN TWENTE!

Foto: SP

Waterzuiveraar NX Filtration staat te boek als een belangrijk innovatief bedrijf. Maar de beoogde vestiging in Hengelo roept ook bezwaren op. Het bedrijf zou een te grote aanslag doen op op de voorraad grondwater. Onverantwoord in tijden van droogte , menen critici.

Het beursgenoteerde NX Filtration BV, wil in Hengelo een grote fabriek vestigen. Het maakt membramen die vervuild water zuiveren en wil wereldwijd dit product op de markt brengen. Het bedrijf zelf heeft voor het productieproces gigantisch veel water nodig dat uit Twentse grondwater of het Twentekanaal moet komen . De waterbehoefte betreft jaarlijks 701.000 kubieke meter. Onlangs waarschuwde het RIVM: "Als er niet gebeurt, is er in 2030 naar verwachting bij alle 10 drinkwaterbedrijven sprake van tekorten." Nu zijn die er soms in Gelderland, Overijssel, het westen van Zuid-Holland en Groningen.

In deze krant (Tubantia) uitte droogte-onderzoeker Niko Wanders van de universiteit Utrecht zijn zorgen: "Het grondwater in Oost NEderland staat onder druk. Dit is duidelijk een aanslag op het systeem." De gemeente Hengelo verleende blijkbaar al een vergunning, met de afspraak dat het bedrijf de verdroging van 900 (!) bomen als gevolg van van de bedrijfsvoering in de omgeving moet voorkomen door bewatering. Voor de onttrekking van grondwater moet NX Filtration een vergunning aanvragen bij de provincie. Vitens speelt een bijzondere rol. Het drinkwaterbedrijf kan in de grote waterbehoefte van het bedrijf niet voorzien omdat zekerheid van drinkwater voor huishoudens haar belangrijkste taak is. Toch sloot Vitens een deal om bij calamiteiten het bedrijf drinkwater te leveren. Hoe denkt Vitens bij droogte nog aan bedrijven te leveren?

Verder is volstrekt onduidelijk wat NX Filtration doet met het vervuilde deel van het proceswater. Lozen op het riool heeft grote problemen. De SP fracties in Hengelo en de Staten hebben grote bedenkingen bij de aanvraag voor een dergelijke grote wateronttrekking en sluiten zich aan bij de kritiek van onderzoeker Wanders, het RIVM, de gemeentelijke groenafdeling in Hengeloen Vitens-medewerkers. NX Filtration verdient een plek aan het IJsselmeer, niet in Twente.

Herman Kalter, SP-Statenlid

Vincent Mulder, raadslid Hengelo

Deze opinie verscheen eerder in dagblad Tubantia.

De SP - fractie Overijssel heeft inmiddels de kwestie aangekaart in de Provincie  en de Voorzitter van de Provinciale Staten vragen gesteld.  

Het Twentekanaal is weer vervuild met het giftige en kankerverwekkende dioxaan, afkomstig van chemiebedrijf Kolb in Delden.

Door 2 incidenten tijdens productie werd op 4 en 20 maart dioxaan in een sloot geloosd en via diesloot kwam het in het kanaal terecht.

Dat gebeurde ook al eens in 2021, toen pas maanden later werd ontdekt dat Kolb de stof had  geloosd.

Uiteindelijk kan de a anwezigheid van dioxaan voor vervuiling van het grond- enoppervlaktewatersysteem zorgen en daarom schadelijk zijn voor onder meer drinkwaterwinningen.

Drinkwater is een thema wat sterk in de aandacht staat, vanwege de grote kwetsbaarheid ervan.

Ook voldoet Nederland nog niet aan Europese normen en kent een te vrijblijvend waterbeleid (volgens Raad voor de Leefomgeving).

Overigens moesten de buurtbewoners uit de krant Tubantia lezen dat gif was geloosd.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft in 2 brandbrieven aan het Waterschap en de Provincie aangegeven dat passende maatregelen moeten worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden

Vraag 1: Hoe beoordeelt U het doorspoelen van het kanaal sinds giflozing door Rijkswaterstaat en de waterschappen als noodoplossing dan wel structurele oplossing?

Vraag 2. Wat is Uw actie om dit soort bedreigingen voor het drinkwater voor onze inwoners in Overijssel in de toekomst te voorkomen?

Vraag 3. Bent u voornemens om dit probleem integraal aan te pakken en niet individueel te blijvenbewaken? Met andere woorden om samen met Omgevingsdienst(en), waterschappen en de ProvincieOverijssel maatregelen op te leggen ter voorkoming van nieuwe incidenten? En intrekking van lozingsvergunning c.q. het opleggen van dwangsommen niet uit te sluiten bij die maatregelen?

Vraag 4. Wat ligt in Uw mogelijkheden om te voorkomen dat buurtbewoners pas in de de lokale media moeten lezen dat ernstige giflozing heeft plaatsgevonden?

U bent hier